Categorie Archief Informatie

Prijzen

Op deze pagina worden de prijzen eenvoudig onder elkaar gezet. 

Dans- en Partycentrum Overeem bied u de gelegenheid om te betalen in maandelijkse termijnen. Wij brengen geen inschrijfgeld in rekening! 

De prijzen worden hieronder vermeld:

  • Stijldansen: eerste maand € 50,– daarna 8 maanden € 25,– per maand.  Totaal bedrag € 250,– per seizoen (10 maanden incl vakanties). 
  • La Blast en Zumba: eerste maand € 20,– daarna 8 maanden € 10,– per maand, onbeperkte toegang (incl vakanties). 
  • Streetdance / Dance 4 fans: eerste maand € 60,– daarna 8 maanden € 30,– per maand. Totaal bedrag € 300,– per seizoen, onbeperkte toegang (10 maanden incl vakanties). 

Het stijldansen is op basis van een les moment per week. Dit is uit te breiden naar twee les momenten. De kosten zijn voor deze optie € 10,– per maand, per persoon, maandelijks opzegbaar. 

Aanvullende voorwaarden van toepassing op partycentrum

Voor evenementen dan wel afspraken voor de betreffende evenementen zijn, naast de reeds in de algemene voorwaarden vermelde voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

AP-1. Algemene bepalingen

AP-1.1
Het strooien van confetti en/of serpentine is niet toegestaan.
AP-2. Betalingen

AP-2.1
75% van het totaalbedrag, vermeld in de offerte, dient een week voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Het restantbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
AP-2.2
Het in de offerte vermelde aantal personen zal, ondanks de opkomst tijdens het evenement, in rekening worden gebracht. Eventuele wijzigingen in het aantal personen kunnen voorafgaande aan het evenement worden gemaakt. Dit dient echter uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement schriftelijk in ons bezit te zijn.
AP-2.3
Drankjes van artiesten en/of bandleden en/of DJ worden achteraf verrekend bij de organisator.
AP-3. Afzeggingen

AP-3.1
Afzeggingen dienen uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het evenement schriftelijk in ons bezit te zijn.
AP-3.2
Bij afzeggingen van 4 weken voor aanvang van het evenement worden geen extra kosten in rekening gebracht
Bij afzeggingen van 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht
Bij afzeggingen van 7 dagen voor aanvang evenement wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht

Aanvullende voorwaarden van toepassing op digitale inschrijvingen

Aan het gebruik van digitale inschrijvingen zijn, naast de reeds in de algemene voorwaarden en in de disclaimer vermelde voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden verbonden:

ADI-1. Inschrijving; Algemeen

ADI-1.1
Wij zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade door eventuele technische storingen, waardoor uw aanvraag niet is binnengekomen.
ADI-2. Inschrijving; Cursussen

ADI-2.1
Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaat u een bindende overeenkomst met ons aan voor de cursus waarvoor u het formulier heeft ingevuld. Een schriftelijke handtekening is hierbij dan ook niet meer nodig.
ADI-2.2
U heeft de mogelijkheid om uw overeenkomst binnen 7 dagen na inschrijving schriftelijk te ontbinden. Na 7 dagen is het noodzakelijk om het volledige cursusgeld te voldoen. Ongeacht of u gebruik maakt van de desbetreffende inschrijving.
ADI-3. Inschrijving; Evenementen

ADI-3.1
Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaat u een bindende overeenkomst met ons aan voor de toegangsbewijzen voor het evenement waarvoor u het formulier heeft ingevuld. Een schriftelijke handtekening is hierbij dan ook niet meer nodig. Ten gevolge dient u, ongeacht of u gebruik maakt van de desbetreffende toegangsbewijzen, het volledige bedrag te voldoen.
ADI-3.2
Toegangsbewijzen kunnen tot één week voor aanvang van het evenement geanuleerd worden, gebeurd dit niet, dan dienen de kaarten betaald te worden. Ongeacht of u hier gebruik van maakt.
ADI-3.3
Toegangsbewijzen dienen minimaal één week voor aanvang van het evenement te zijn betaald.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op abonnementen

Voor de cursussen waarvoor u zich inschrijft middels een abonnementsvorm zijn, naast de reeds in de algemene voorwaarden vermelde voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

ACA-1. Inschrijving

ACA-1.1
Bij het afsluiten van een abonnement is deze doorlopend totdat deze schriftelijk wordt stopgezet.
ACA-1.2
Bij de eerste maand van het cursusjaar betaald u de eerste maand en de daarop volgende maand. Vervolgens dient iedere opvolgende maand het cursusgeld te worden voldaan.
ACA-1.3
Het verzoek tot stopzetten van een abonnement dient voor de start van een nieuwe kalendermaand schriftelijk in ons bezit te zijn.
ACA-1.4
Wanneer een abonnement wordt stopgezet loopt deze nog één maand door.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Swinging World dansscholen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD)

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van het bezoek aan, dan wel het volgen van lessen in, een dansschool aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dansleraren.
2. Inschrijving

2.1
De dansschool heeft het recht personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
2.2
Inschrijving dient schriftelijk te geschieden.
2.3
Bij inschrijving voor een danscursus verplicht de leerling zich het cursusgeld voor de cursus te voldoen. Betaling van het cursusgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschoolhouder schriftelijk een andere wijze van betaling met de cursist is overeengekomen.
2.4
Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer, een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. De dansschoolhouder kan om sociale redenen onverplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
2.5
De dansschoolhouder is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de lestijden aan te brengen.
2.6
De dansschoolhouder is bevoegd een cursus te annuleren, indien hij daarvoor redenen aanwezig acht.
In geval van annulering voor de aanvang van een cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld.
Vindt annulering tijdens de cursus plaats, dan zal terugbetaling van het cursusgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
3. De cursus

3.1
Voor of bij de inschrijving ontvangt de cursist informatie waaruit blijkt:
de aanvang en het einde van de cursus;
het aantal lessen;
de tijdsduur van de lessen en de lestijden;
de frequentie van de lessen;
de inhoud (in hoofdlijnen) van de cursus.
3.2
De cursus wordt gegeven door of onder verantwoordelijkheid van een leraar of lerares welke voldoet aan de daartoe door de Nederlandse Vereniging van Dansleraren gestelde eisen.
3.3
De cursist wordt aan het eind van de cursus in de gelegenheid gesteld om een medaltest te doen. De cursus is erop gericht dat de cursist een dergelijke medaltest met goed gevolg zal kunnen afleggen.
3.4
In geval van overmacht wordt de cursist in de gelegenheid gesteld desgewenst de opgelopen achterstand in te halen. Dit op een wijze welke in onderling overleg tussen de cursist en de dansschoolhouder bepaald zal worden.
4. Algemene bepalingen

4.1
De leerlingen en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het terrein van de dansschool, te houden aan aanwijzingen van de dansschoolhouder, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
4.2
De dansschoolhouder heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
4.3
De dansschoolhouder is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen.
4.4
De dansschoolhouder is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
4.5
Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen.
4.6
Het is verboden in de dansschool of op het terrein van de dansschool verdovende middelen (in de ruimste zin des woords, zowel soft- als harddrugs) te verhandelen of te gebruiken.
4.7
Het is verboden wapens (in de ruimste zin des woords) mee de dansschool in te nemen.
4.8
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s, audiorecorders enz.) in de dansschool en op het terrein van de dansschool is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van de dansschool, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.
5. Aansprakelijkheid

5.1
Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
5.2
De dansschoolhouder (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.
5.3
De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
5.4
Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
6. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.

6.1
Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te beta­len, is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen onverlet
6.2
In geval van niet tijdige betaling is de cursist een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.
6.3
De dansschoolhouder is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag.
7. Concurrentie

7.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten.
7.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.
7.3
Bij overtreding van het hiervoor onder 7.2 genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de dansschoolhouder, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 1.500,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de dansschoolhouder om verdere schade te vorderen.
8. Klachten

8.1
Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
8.2
De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.
8.3
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, is klager bevoegd zijn klachten voor te leggen aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Dansleraren p/a Sinjeur Semeijnstraat 11, 1183 LD Amstelveen. Dit dient schriftelijk te gebeuren en wel binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke reactie van de dansschoolhouder, dan wel binnen één maand nadat de termijn waarbinnen de dansschoolhouder had moeten reageren, verstreken is.
8.4
Het bestuur van de NVD geeft ook de dansschoolhouder de gelegenheid schriftelijk te reageren op de aan het bestuur voorgelegde klacht.Het bestuur van de NVD doet binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een uitspraak. Deze is niet bindend, tenzij klager en dansschoolhouder van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn dat de uitspraak van het bestuur van de NVD wel bindend zal zijn.
8.5
Het hierboven bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van de klager om zijn zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter.